Aktuality

ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

Do mateřské školy byly pro školní rok 2023 – 2024 přijaty všechny děti, které se zúčastnily přijímacího řízení. Vzhledem ke kapacitě školy a věku dítěte bude s každým zákonným zástupcem dítěte domluven termín nástupu dítěte do školy individuálně.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

Stanovuji v naší mateřské škole tuto organizaci zápisu:

Termín pro příjem žádostí s přílohami: 4. května 2023

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí, rodič si stáhne zde nebo vyzvedne v MŠ formuláře, vyplní a odevzdá p. učitelce Moravcové v daném termínu od 14.00 do 16.30 hodin.

Přijaty budou všechny děti ze spádového obvodu obce Římov ve věku 3 a více let. (Připomínám, že pro děti je poslední rok předškolního vzdělávání – před vstupem do školy povinný. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají tedy děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.)

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Podání žádosti s přílohami

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přílohy, které jsou povinnou součástí žádosti:

 1. Rodný list
 2. Doložení řádného očkování dítěte

MŠ potvrzení lékaře

 1. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro školní rok 2022 – 23

SEZNAM DĚTÍ

PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE ŘÍMOV

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 

BYLY PŘIJATY DĚTI S TÍMTO IDENTIFIKAČNÍM KÓDEM:

ŠkŘí/01/2022-02

ŠkŘí/01/2022-03

ŠkŘí/01/2022-04

ŠkŘí/01/2022-05

ŠkŘí/01/2022-06

ŠkŘí/01/2022-07

ŠkŘí/01/2022-11

ŠkŘí/01/2022-12

ŠkŘí/01/2022-13

ŠkŘí/01/2022-15

ŠkŘí/01/2022-16

                      ŠkŘí/01/2022-17 od 1.10.2022

                    ŠkŘí/01/2022-10 od 1.1.2023

                      ŠkŘí/01/2022-01 od 19.2.2023

Dne: 19. 5. 2022

Mgr. Jitka Pražáková                                                                                        ředitelka školy

Začátek školního roku je 1. září 2021 v mateřské škole.

Provoz je od 6.30  do 16.30 hodin.

Seznamy dětí budou uveřejněny na dveřích tříd.

Je možné domluvit se na podrobnostech přímo s pedagogy ve třídě:

MYŠKY 727884975

KOČKY: 727884974

Telefonní spojení na ředitelku školy: 727920717

Je na zodpovědnosti každého rodiče, aby do MŠ přivedl pouze zdravé dítě. Jinak ohrožuje zdraví všech okolo, těch, kteří přicházejí s důvěrou ve svědomitost a poctivost ostatních.ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Stanovuji v naší mateřské škole tuto organizaci zápisu:

Termín pro příjem žádostí s přílohami: 4.,5.,7. května 2021

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí, rodič si stáhne zde nebo vyzvedne v MŠ formuláře, vyplní a odevzdá p. učitelce Moravcové v daném termínu od 12.15 do 13.45 hodin.

1.a Žádost o přijetí MŠ 2020

Kritéria pro přijetí:

Přijaty budou všechny děti ze spádového obvodu obce Římov ve věku 3 a více let. (Připomínám, že pro děti je poslední rok předškolního vzdělávání – před vstupem do školy povinný. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají tedy děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.)

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Podání žádosti s přílohami

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přílohy, které jsou povinnou součástí žádosti:

 1. Rodný list
 2. Doložení řádného očkování dítěte

MŠ potvrzení lékaře

 1. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

.

.

.

Informace k otevření mateřské školy

Podle manuálu z MŠMT se do školy budou nejprve vracet děti, které mají povinnou předškolní docházku. 

Pro ostatní – bližší informace napíšeme, až je budeme vědět jasně.

Provoz mateřské školy od 1.3.2021 
Z důvodu krizového opatření vlády o omezení provozu škol a školských zařízení bude naše mateřská škola od tohoto termínu uzavřena.
Provoz mateřské školy od 18.11.2020
 je zachován jako doposud za dodržení provozních pravidel.                                                                                           viz: Opatření od 5.10.2020 (níže)

Do mateřské školy patří jen zdravé dítě. Rodič je zodpovědný za to, že dítě, které dává do MŠ, je zcela zdravé, nebylo v kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, neprojevuje žádné z jeho příznaků (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). 

Provoz mateřské školy: 6.30 – 16.30 h.

Příchod do MŠ: nejpozději v 8.00 h.

Ve třídách často intenzívně větráme, je třeba děti teple obléct.


Mateřská škola je v provozu i od 14.10. 2020.


Opatření od 5.10.2020

Vstup dospělým do mateřské školy je povolen pouze se zakrytými dýchacími cestami.

V šatně MŠ setrvejte pouze dobu nezbytnou k převlečení dítěte.

Dodržujte čas vyzvednutí vašeho dítěte z MŠ po obědě, je určen tak, aby se nesetkávaly děti z MŠ a ze ZŠ.

Podzimní prázdniny

Poslední říjnový týden od 26. do 30.10.2020 jsou školní podzimní prázdniny. To znamená, že předškoláci nemusí mít na tuto dobu omluvenku. Prázdniny se jinak provozu MŠ nedotknou.

ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020 


Opatření v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PO ZNOVUOTEVŘENÍ

V OBDOBÍ OD 25.5.2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 Termín otevření: 25.5.2020

Doba provozu: 6.30  – 16.30 h.

Předškolní vzdělávání dětí, které k 1. 9. 2019 dovršily 5 let a starší, není po dobu trvání tohoto opatření vzdělávání povinné.

Je nutné přihlásit dítě ke stravování!

Rodič je zodpovědný za to, že dítě, které dává do MŠ, je zcela zdravé, nebylo v kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, neprojevuje žádné z jeho příznaků (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).   

Při prvním vstupu do MŠ odevzdá podepsané potvrzení (ke stažení),  je nutné vyplnit a podepsat ho doma, v MŠ nebude toto možné, bez něho nemůže dítě do MŠ být přijato. Ke stažení: Prohlášení MŠMT

Trpí – li  dítě alergií s projevy rýma, kašel, musí mít o tom potvrzení od lékaře. 

Při výskytu příznaků onemocnění během pobytu v MŠ bude dítě izolováno, vyrozuměn rodič, který si musí co nejdříve dítě odvést a hygienická stanice v Českých Budějovicích.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).

Příchod k mateřské škole 

— Neshromažďovat se před školou – pouze přivést své dítě do MŠ, převléct v šatně (uvnitř nejvíce 3 rodiče v roušce) a odejít

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

V prostorách mateřské školy

— Při vstupu do budovy jsou všechny osoby povinné použít vždy dezinfekci.

— Doprovázející osoba (rodič) smí vstoupit do šatny za podmínky, že můžou být v šatně pouze 3 dospělí.

— Rodič zkontroluje, zda má dítě v igelitovém pytlíku 2 roušky pro případ, že by se u něj projevily příznaky onemocnění COVID-19

— Dítě si do školy nesmí brát žádné předměty.

— Rodič předá dítě učitelce bez podání ruky a bez zdržení. Je mu zakázáno vstupovat do prostoru třídy.

— Dítě si jde bez prodlení umýt ruce (20 až 30 sekund) za dohledu pedagoga.

— Doprovázející osoba (rodič) se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) vždy v roušce.

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

— Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady.

— Úklid a dezinfekce probíhá minimálně jednou denně.

Ve třídě

— Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem dohlíží pedagog.

— V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

— Při spaní zajistíme co největší rozestupy mezi dětmi. Lůžkoviny se ukládají odděleně pro každé dítě a řádně označené. Lůžkoviny se mění jednou týdně

Pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 • Školní stravování – v běžné podobě, svačiny v sáčku s sebou ven, pití v plastové láhvi z domova – podepsanou. Dítě bude mít z domova batůžek: láhev s pitím (může kdykoli požádat učitelku o doplnění), vlhčené ubrousky na otření rukou, dezinfekci nese učitelka.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce (po dobu 20-30 sekund).
 • Pokrmy či balíčky vydává pracovník MŠ včetně čistých příborů, které dostávají od učitelky děti přímo. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • pedagogové i provozní zaměstnanci používají při obsluze dětí ochranné rukavice, provozní zaměstnanci navíc i roušky.

Dne 17.5.2020

Mgr. Jitka Pražáková


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Podle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19

Stanovuji v naší mateřské škole tuto organizaci zápisu:

Termín pro příjem žádostí s přílohami: 4. – 10. května 2020

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Kritéria pro přijetí:

Přijaty budou všechny děti ze spádového obvodu obce Římov ve věku 3 a více let. (Připomínám, že pro děti je poslední rok předškolního vzdělávání – před vstupem do školy povinný. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají tedy děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.)

Dále podle věku:

 1. Přihlášené děti k povinnému předškolnímu vzdělávání: Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do 31.8.2020 dovrší pěti let.
 2. Děti ze spádového obvodu obce Římov ve věku mladším 3 a starším 2 let.
 3. Děti z ostatních obvodů.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Podání žádosti s přílohami

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku doručte následujícími způsoby:

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)   adresa: zsams@rimov.cz
 2. poštou: adresa: Základní škola a Mateřská škola Římov, Školní 63, 373 21 Římov
 3. osobní podání: přihlášky budou k vyplnění v deskách na vstupních dveřích školy ze Školní ulice, můžete vyplnit na místě a vhodit do schránky, přílohy přiložit nebo poslat emailem, poštou

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Přílohy, které jsou povinnou součástí žádosti:

 1. Rodný list
 2. Doložení řádného očkování dítěte
 3. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

 

Add.1   Pro doložení rodných listů platí, že stačí přiložit, odeslat jejich prostou kopii.

Add.2   Doložení řádného očkování dítěte: V současné situaci nenavštěvujte osobně   praktického lékaře.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Podpis:

Příloha: kopie očkovacího průkazu


Žádost o přijetí

Mateřská škola je od úterý dne 17.3.2020 do odvolání uzavřena.

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Od dnešního dne vstoupilo v platnost nařízení vlády o uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Rodičům dětí do věku 10 let, kterých se uvedené opatření týká, tj. jejich děti nemohou být v péči školského/dětského zařízení, náleží ošetřovné (více ZDE). Pokud má však toto opatření za následek, že např. již není možné z personálních důvodů zajistit provoz mateřské školy, a z tohoto důvodu je uzavřena i mateřská škola, bude se tato situace řešit stejným způsobem.

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje (interaktivní formulář k vyplnění ZDE).

Doporučený postup pro podání žádosti ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení

 • školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje),
 • v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy, pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu), v části „do“ je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“,

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič

 • elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení může rodič bez zbytečného odkladu přeposlat technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci – „omluvenku“),
 • pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:
  • kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis),
  • pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,
  • anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.
 • DŮLEŽITÉ: den, od kterého bude rodič žádat ošetřovné (tj. den individuálního vzniku potřeby péče, jímž začne běžet podpůrčí doba) vyznačí rodič v části B. tiskopisu, na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a  ve dnech“, a to např. slovy „O ošetřovné žádám od …“. Vzorově vyplněný tiskopis je umístěn zde (PDF 115,24 kB)
  • Pokud rodič takto den individuálního vzniku potřeby péče nevyznačí, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření dětského/školského zařízení.

Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel

 • elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny),
 • fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ fyzicky (poštou), případně jej naskenuje a spolu s podklady pro výpočet dávky zašle příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny).

Tuto informaci si můžete stáhnout ve formátu pdf (PDF 166,08 kB).

Tiskopis ke stažení:

Aktuální informace sledujte na našich komunikačních kanálech nebo na www.mpsv.cz.